Ernstige droogte 2020 erkend als ramp

Sinds 13 juli 2021 kan je een tegemoetkoming aanvragen als je schade hebt geleden door de ernstige droogte van 15 maart tot 15 september 2020. Je hebt tot 31 oktober 2021 om een aanvraag in te dienen.
De Vlaamse Regering heeft de ernstige droogte die heeft plaatsgevonden van 15 maart tot 15 september 2020 erkend als ramp. Laarne en Kalken werden opgenomen in de geografische uitgestrektheid van deze ramp.
Dit betekent dat, voor schade die werd geleden in Laarne naar aanleiding van de droogte van 15 maart tot 15 september 2020, een aanvraag tot tegemoetkoming kan worden ingediend bij het Vlaams Rampenfonds.De uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot tegemoetkoming is vastgelegd op 31 oktober 2021.

Hoe indienen?

De aanvragen worden door de schadelijders bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt. Dit is de gemakkelijkste manier om een aanvraag tot tegemoetkoming in te dienen. Bovendien is de schadelijder er zeker van dat zijn aanvraag tijdig, correct en volledig werd ingediend.

Indien je verkiest de aanvraag tot tegemoetkoming via een schriftelijk formulier in te dienen, dan kunnen de aanvraagformulieren gedownload worden via deze website. De ingevulde formulieren kunnen bezorgd worden aan het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of verzonden worden naar het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88 bus 100 te 1000 Brussel.

Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar via het nummer 02/553 50 10 of via rampenfonds@vlaanderen.be

Gepubliceerd opdonderdag 22 jul 2021 om 10:35