Elektriciteitsschaarste

Tijdens de winter van 2014-2015 bestond er een risico op elektriciteitsschaarste en bevoorradingsproblemen. Indien nodig konden de Ministers van Economie en van Energie beslissen om gedeelten van het elektriciteitsnet af te schakelen om een totale ineenstorting van het net te voorkomen. Sindsdien zijn verschillende maatregelen genomen om de elektriciteitsbevoorrading voor de winters maximaal te verzekeren. Het risico op elektriciteitsschaarste is evenwel niet onbestaande.

Om die reden werd een afschakelplan in het leven geroepen dat in werking treedt wanneer schaarste of een incident het gehele elektriciteitsnetwerk dreigt plat te leggen. Het stapsgewijze afschakelen van delen van het netwerk zorgt ervoor dat een algemene black-out van de elektriciteitsbevoorrading vermeden wordt. Dit afschakelplan wordt slechts in allerlaatste instantie ingezet wanneer alle andere maatregelen onvoldoende blijken.

Laarne valt in het nieuwe afschakelplan bijna volledig in schijf 8, op een paar straten na die in schijf 3 vallen. Wie specifiek wil weten in welke schijf zijn/haar straat is opgenomen, kan hier doorklikken voor Laarne en hier voor Kalken

 

Preventie helpt!

We moeten alles in het werk stellen om een lokale afschakeling of algemene black-out te vermijden! De federale regering heeft hiervoor al stappen ondernomen.

De productie met andere middelen dan kernenergie aanvullen (strategische voorraad), invoerovereenkomsten uitbreiden, de elektriciteitsmarkt in evenwicht brengen, zijn maatregelen die al worden geïmplementeerd. Maar deze acties volstaan misschien niet; vooral niet als onze buurlanden eveneens het hoofd moeten bieden aan slechte weersomstandigheden, met een sterke stijging van hun energieverbruik als gevolg.

Daarom zullen er bij een dreigend tekort grootschalige maatregelen worden getroffen om het verbruik te beperken:

  • overheidsbesturen, ondernemingen, handelszaken wordt gevraagd hun consumptie drastisch te verminderen;
  • openbare verlichting van monumenten en autosnelwegen kan worden uitgeschakeld, evenals decoratieve publieke, commerciële of privébuitenverlichting;
  • ook kan een beperking van het openbaar vervoer (treinen, trams, metro’s) worden overwogen.

Als we allemaal een inspanning doen om ons stroomverbruik te beperken, kunnen we een afschakeling helpen vermijden!

Dit geldt zowel voor de inwoners van de gemeenten die met een afschakeling te maken kunnen krijgen, als voor de andere mensen. Vele kleintjes maken één grote. Laten we er dan ook iets aan doen, niet alleen voor onszelf en onze kinderen, maar ook voor onze grootouders, familie of vrienden, ondernemingen, … want iedereen kan er rechtstreeks bij betrokken zijn.

7 dagen vóór een effectief risico op een stroomtekort maken de bevoegde ministers de bevolking attent op de noodzaak van een vermindering van onze elektriciteitsconsumptie. In laatste instantie, als onze inspanningen niet voldoende zijn, zullen ze op de vooravond van een eventueel tekort beslissen welke distributiecabines worden afgeschakeld. Deze cabines zijn gegroepeerd in acht “schijven” verdeeld over het hele land.

U wordt 24 uur op voorhand op de hoogte gebracht van de kans dat u de dag nadien, tussen 17 en 20 uur ongeveer, zonder stroom wordt gezet. U kunt u dus voorbereiden en hou steeds onze gemeentelijke communicatiekanalen in het oog.