eBox voor de burger

eBox Burger is een elektronische brievenbus waarin u op een veilige manier de berichten kunt vinden die door steeds meer en meer overheidsdiensten worden verzonden.  Net als burgers kunnen bedrijven ook hun e-Box Enterprise raadplegen.

My eBox is het portaal dat door de overheid ter beschikking wordt gesteld om toegang te krijgen tot uw persoonlijke eBox. Door gebruik te maken van My eBox helpt u ons om onze dienstverlening efficiënter te organiseren en te digitaliseren.

In My eBox vind je berichten die voor jou persoonlijk zijn bestemd.

De berichten die in My eBox ter beschikking worden gesteld, hebben meestal te maken met je persoonlijk dossier bij een overheidsinstelling: een beslissing die in het kader van je dossier werd genomen, toelichting bij een wijziging in je dossier, enz.

Ze kunnen ook het resultaat zijn van een aanvraag die je deed via het portaal van de  sociale zekerheid of via de website van een overheidsinstelling: een specifiek attest dat je hebt aangevraagd, een antwoord op een verzoek om een bepaalde inlichting, enz.

Het lokaal bestuur van Laarne is thans ook gemachtigd om rechtstreeks briefwisseling en beslissingen te sturen naar een eBox van de burger.

Wil je meer weten over het activeren van je eBox? Surf naar de website van de Federale Overheid : My eBox

Wat is in elk geval belangrijk :

  • Het gebruik van de eBox is veilig! Sinds kort bestaat de mogelijkheid om uw e-mail notificaties van my eBox te personaliseren. Een belangrijke stap in de strijd tegen frauduleuze e-mails!
  • Een eBox kan je raadplegen waar en wanneer je wil
  • Het activeren van de eBox is het engagement om de post die daar in toekomt te lezen en gevolg aan te geven indien nodig. Een boete niet betalen omdat je niet wist dat ze in je eBox zat, is geen reden.
  • Op basis van het bestuursdecreet (artikel II.23/1 §2) is het zo dat de uitwisseling van berichten via de eBox automatisch voldoet aan een eventueel vereiste van verzending via aangetekende post. Met andere woorden : een berichtgeving via de eBox wordt altijd gelijkgesteld met een per post aangetekende zending! Mogelijks krijgt u berichten te zien die facultatief de vermelding krijgen “ aangetekende zending “. Dit is evenwel juridisch gezien niet noodzakelijk. Elk bericht in de eBox wordt gelijkgesteld aan een aangetekende zending.
  • Het gebruik of de activatie van de eBox is een keuzemogelijkheid, en is zeker geen verplichting. De activatie van de eBox houdt onder meer in dat er geen mogelijkheid bestaat om te kiezen welke documenten u in de eBox wil zien verschijnen en welke niet. Eens geactiveerd kan de eBox gebruikt worden door alle bestuursniveaus/instellingen die gebruik maken van de communicatie via de eBox. Let wel een activatie van een eBox kan op elk moment en onmiddellijk worden ongedaan gemaakt.