Definitieve vaststelling Brownfield reconversie Laarne Fabriek

Tijdens de laatste gemeenteraad werd het brownfielddossier Laarne Fabriek definitief goedgekeurd. Na 3 jaar overleg tussen verschillende werkgroepen, een bevolkingsenquête (2020) en burgerparticipatiemomenten (2021) ligt nu een masterplan op tafel dat door alle betrokken partijen wordt gedragen.

De site van Microfibres Europe langs de Lange Meire in Laarne lag er reeds enkele jaren verlaten en verloederd bij toen de Gentse projectontwikkelaar Acasa deze in 2020 aankocht.

Samen met het Lokaal Bestuur Laarne, de Vlaamse regering en OVAM nam Acasa dit terrein van ongeveer 73.000 m², in de volksmond ook Laarne Fabriek genoemd, op binnen een zogenaamd brownfieldtraject. Een brownfield wordt gedefinieerd als een verwaarloosde grond die zodanig is aangetast dat structurele maatregelen nodig zijn om deze opnieuw te kunnen gebruiken. De afgelopen drie jaar werd met het Lokaal Bestuur Laarne en de andere essentiële partners een intensief traject doorlopen om op deze site een moderne mix van werken, winkelen, wonen en ontspannen te kunnen voorzien.

Op donderdag 26 januari 2023 werd het brownfielddossier definitief goedgekeurd op de gemeenteraad van Laarne. Na drie jaar van overleg tussen verschillende werkgroepen, een bevolkingsenquête eind 2020 en burgerparticipatiemomenten in 2021 ligt nu een masterplan op tafel dat door alle betrokken partijen wordt gedragen. Dit masterplan werd op de informatie- en inspraakvergadering van maandag 5 december 2022 voorgesteld aan een 130-tal buurtbewoners door de betrokken teams van Acasa, de gemeente Laarne, Vlaio en het masterplanbureau Lips. Na dit informatiemoment volgde er een periode van 14 dagen, die afliep op 19 december 2022, om eventuele bezorgdheden te formuleren via het online platform van Vlaio of per brief.

De reconversie van Laarne Fabriek stuurt de harde oorspronkelijke industriebestemming van het gebied bij naar een mix van lokale economische activiteiten en andere functies waaronder wonen. Er wordt ingezet op het behoud van industrieel erfgoed, de creatie van een publieke groene long met ontmoetingsplekken en een ontmoetingscentrum voor de buurt, het scheppen van werkgelegenheid en het voorzien van een kwalitatief woonaanbod. Op basis van het advies industrieel erfgoed werd gekozen om een vijftal gebouwen te behouden.

Andy De Cock (Burgemeester Laarne – Open VLD): “Op basis van de publieke enquête en de verschillende participatiemomenten werd snel duidelijk dat maatschappelijke meerwaarde, economische activiteiten en een mix van wonen de belangrijkste topics waren. Als Lokaal Bestuur hebben wij dan ook ingezet op deze punten. De totaalrealisatie van dit project zorgt voor een volledige sanering en de aanpak van een zwaar vervuilde plek binnen de gemeente. Eveneens wordt een buurtzaal voorzien en komen er verschillende groene ruimtes die samen meer dan 1 hectare omvatten. Het voorzien van 20.000 m² economische gebouwen en een locatie voor een supermarkt zorgt ervoor dat de vraag naar ruimte voor ondernemen kan ingevuld worden in de komende jaren binnen onze gemeente.

Van masterplan naar realisatie

Op basis van dit breed gedragen masterplan kunnen het lokaal Bestuur Laarne en de projectontwikkelaar Acasa naar de volgende fase gaan van deze realisatie.

Echter dienen er nog verschillende stappen genomen te worden alvorens aan te kunnen vatten met de sloop van de huidige fabrieksgebouwen, het saneren van de gronden en de verdere ontwikkeling van het totaalproject. De gemeente zal het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) initiëren, de ontwikkelaar maakt een  beeldkwaliteitsplan en een bodemsaneringsplan op. Tijdens dit proces volgen nog verschillende adviesrondes. Pas na vaststelling van het RUP kunnen de verkavelingsvergunning en verschillende omgevingsvergunningen worden ingediend door de projectontwikkelaar. De echte ontwikkeling van Laarne fabriek wordt verwacht eind 2023.

Timothy Jacob (projectontwikkelaar Acasa): “Een groene, warme voorbeeldbuurt waar je kunt werken, winkelen, wonen, ontmoeten en ontspannen. Dat is de richting die we uit willen. Bij de reconversie van Laarne Fabriek leggen we sterk de nadruk op milieu en duurzaamheid. Naast het saneren van vervuilde gronden en duurzaam bouwen, gaat extra aandacht uit naar de waterhuishouding. Bij de verdere uitwerking van het masterplan wordt ook een gevarieerd woonaanbod voorzien van maximaal 200 grondgebonden woningen en appartementen.”

Binnen het huidig masterplan worden maximaal 200 grondgebonden woningen en appartementen voorzien, elk aansluitend aan collectieve groene zones. Het publieke domein wordt ontworpen als tuinstraten waarbij groen en natuur sterk aanwezig zijn. Parkeren wordt voor de meergezinswoningen inpandig of ondergronds voorzien, bij de eengezinswoningen zijn ze geclusterd in zogenaamde parkeerpockets. Het masterplanbureau Lips en architectenbureaus 360 architecten en Desmet Vermeulen zijn gerenommeerde  kantoren met ervaring in projecten op dergelijke schaal. Zij wensen een kwalitatieve leefomgeving te ontwerpen waar de wagen niet prominent aanwezig is. In hun visie gaan toekomstige bewoners op zoek naar rust, groene beleving, energiezuinig wonen nabij collectieve voorzieningen. Voor de duurzaamheid van het totaalproject wordt beroep gedaan op evr-architecten.

Maatschappelijke meerwaarde

Binnen het project wordt sterk ingezet op de maatschappelijke meerwaarde voor de buurt.

Naast de aanzienlijke saneringslast van de bodem wordt ook een lokale buurtzaal voor de gemeente Laarne gebouwd door de projectontwikkelaar Acasa. Bijkomend wordt een projectlast van 10 % sociale woningen opgenomen in de brownfield. Op deze manier zal ook de gemeente haar sociaal bindend objectief kunnen realiseren dat werd vastgelegd door Vlaanderen.

Hilde Nobels (Schepen Laarne – N-VA): “De reconversie van Laarne Fabriek is een uitgelezen kans om een verweven woonbuurt te realiseren met een mix van woontypes. Binnen dergelijke ontwikkeling hoort ook een aanbod van sociaal wonen. Maatschappelijke verwevenheid is immers een belangrijk aandachtpunt binnen het Lokaal Bestuur Laarne.

Tijdelijke invulling

In het kader van het tijdelijk beheer en sociale controle zijn momenteel verschillende loodsen verhuurd. Eveneens werden opslaglocaties ter beschikking gesteld aan plaatselijke verenigingen ter ondersteuning van hun lokale werking. In september 2021 vestigde de Acasa Padel Club, met 5 indoor speelvelden, zich in een van de loodsen. Vanuit de brede omgeving komen hier sportievelingen op af. Ze leren zo Laarne en meer specifiek de site Laarne Fabriek kennen.

Wenst u op de hoogte te blijven van het verder traject de komende maanden? Dat is mogelijk via de website www.benieuwdnaarlaarnefabriek.be, het online platform waar alle informatie over dit totaalproject gebundeld wordt.

Gepubliceerd opvrijdag 27 jan 2023 om 10:12