Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Maak een afspraak

Als een persoon niet verblijft op het adres waar hij staat ingeschreven, en wanneer de stad geen nieuwe hoofdverblijfplaats kan vaststellen, kan de persoon geschrapt worden uit het bevolkingsregister. Dit betekent dat de persoon geen officieel adres meer heeft. Wie ambtshalve wordt uitgeschreven heeft geen officieel adres meer en bestaat administratief niet meer in België. De identiteitskaart wordt geannuleerd en is bijgevolg niet meer geldig, de burger zal problemen ondervinden bij de bank, ziekteverzekering, VDAB, ... Uitkeringen van o.a. de RVA worden opgeschort. Kortom, iemand die ambtshalve wordt afgeschreven, verliest bepaalde sociale rechten en burgerrechten.

Voorwaarden

De schrapping gebeurt na grondig onderzoek door de gemeente en de politie, die meermaals zal controleren of u nog verblijft op het gekende adres.

Procedure

Bent u de bewoner of verhuurder van een pand waar iemand onterecht ingeschreven staat, dan kunt u de ambtelijke schrapping van deze persoon aanvragen. Hiervoor maakt u een afspraak met de dienst burgerzaken.

Van zodra wij de vraag krijgen om een procedure tot ambtshalve schrapping op te starten, stellen we een grondig politieonderzoek in. Aan de hand van dit onderzoek wordt een verslag opgemaakt. Zowel de politie als de dienst burgerzaken probeert steeds de betrokkene zelf op de hoogte te brengen van de procedure. Hij wordt hiervan persoonlijk in kennis gesteld.

Indien hierop niet wordt gereageerd, zal het college van burgemeester en schepenen de ambtshalve schrapping goedkeuren. Hiervan wordt de burger opnieuw in kennis gesteld.

Uitzonderingen

Bent u voor meer dan drie maanden afwezig maar minder dan één jaar, dan kunt u bij de stad uw tijdelijke afwezigheid aangeven. 

Regelgeving

KB van 21 februari 1997 tot wijziging van het KB van  16 juli 199 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister (B.S. 06.03.1997)