Algemeen directeur

In alle gemeenten en OCMW’s is er één algemeen directeur voor de beide organisaties. Mevrouw Ellen Leroy is algemeen directeur voor het lokaal bestuur Laarne. Zij doet wat voordien de gemeentesecretaris en de OCMW-secretaris deden. De algemeen directeur wordt aangesteld door de gemeenteraad.

De algemeen directeur heeft een zeer uitgebreide reeks taken en bevoegdheden. Sommige daarvan vloeien rechtstreeks voort uit de decreten, andere komen bij de algemeen directeur na delegatie van een politiek orgaan.

De algemeen directeur bereidt de zaken voor die voorgelegd worden aan de gemeenteraad, de OCMW-raad, het college, het vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst. Zij woont de vergaderingen bij en stelt er het verslag van op. Samen met de voorzitter tekent Zij de notulen. Zij geeft advies op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak.

De algemeen directeur is de hoogste ambtenaar en manager van de gemeente en het OCMW. Zij staat in voor de algemene leiding van de diensten van de gemeente en het OCMW.

De algemeen directeur staat aan het hoofd van het personeel van de gemeente en van het OCMW. Zij neemt de beslissingen op het vlak van dagelijks personeelsbeheer en speelt een belangrijke rol in het personeelsbeleid.

De algemeen directeur is voorzitter van het managementteam. Zij zorgt in overleg met het managementteam voor:
- de goede werking van de diensten
- de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid
- de vaststelling van het organisatiebeheersingssysteem

Samen met de burgemeester ondertekent de algemeen directeur de briefwisseling en staat in voor de afhandeling van de vragen tot openbaarmaking bestuursdocumenten in het kader van de openbaarheid van bestuur.