Adviesraden

Adviesraden zijn een participatiemiddel om het lokaal bestuur te adviseren bij het tot stand komen en het uitvoeren van het gemeentelijk beleid. Ze zijn ingericht per sector of beleidsdomein en samengesteld uit leden van verenigingen en organisaties, gecoöpteerden (lokale experten) en geïnteresseerde burgers. Het zijn dus inspraakorganen voor de burger.

Adviesraden adviseren - verbinden - stimuleren - initiëren en rapporteren

De statuten van iedere adviesraad bevatten:
• De samenstelling
• Bepalingen over het installeren en ontbinden van het adviesorgaan
• Bepalingen in verband met het lidmaatschap van het adviesorgaan
• Doelstellingen van het adviesorgaan


Voor het praktisch uitwerken van een project zoals wederkerende activiteiten of evenementen, kan vanuit een adviesraad ook een projectgroep samengesteld worden. In een projectgroep zetelen leden van een adviesraad, eventueel aangevuld met belanghebbenden.

Omdat met het nieuwe bestuur ook nieuwe adviesraden geïnstalleerd moesten worden in 2019, namen we de bestaande adviesorganen onder de loep. Er volgde een grondige,interne evaluatie door de adviesraden zelf en de leden gaven ook een aantal aandachtspunten en suggesties mee. Die werden verwerkt samen met de bedenkingen, suggesties, voorbeelden, ... die de Werkgroep Participatie (in ambtenarenoverleg) had verzameld. Op verschillende momenten tijdens het traject was er terugkoppeling naar het bestuur en de adviesraden zelf voorzien. Uiteindelijk werden de nieuwe statuten goedgekeurd tijdens de gemeenteraad
van 5 september 2019. Tegelijk gebeurde de installatie van de adviesraden. De adviesraden konden zo op 20 november 2019 advies geven over het nieuwe gemeentelijke meerjarenplan 2020-2025.