Adviesraden

Adviesraden zijn een participatiemiddel om het lokaal bestuur te adviseren bij het tot stand komen en het uitvoeren van het gemeentelijk beleid. Ze zijn ingericht per sector of beleidsdomein en samengesteld uit leden van verenigingen en organisaties, gecoöpteerden (lokale experten) en geïnteresseerde burgers. Op deze manier fungeren ze ook als inspraakorganen voor de burger.

Adviesraden voeren volgende taken uit:

• Adviseren
• Verbinden
• Stimuleren
• Initiëren
• Rapporteren

De statuten van iedere adviesraad bevatten:
• De samenstelling
• Bepalingen over het installeren en ontbinden van het adviesorgaan
• Bepalingen in verband met het lidmaatschap van het adviesorgaan
• Doelstellingen van het adviesorgaan


Voor het praktisch uitwerken van een project zoals wederkerende activiteiten of evenementen, kan vanuit een adviesraad ook een projectgroep samengesteld worden. In een projectgroep zetelen leden van een adviesraad, eventueel aangevuld met belanghebbenden.