Aanvraag inname openbaar domein / parkeerverbod

Soms is een tijdelijke inname van het openbaar domein nodig voor een verhuizing, een levering, het uitvoeren van werken op de openbare weg, het plaatsen van kranen, afsluitingen, (afval)containers, stellingen en ander (werf)materiaal op openbaar domein of het afsluiten van straten voor doorgaand verkeer.
Ook het reserveren van (parkeer)plaatsen voor (werf)voertuigen en verhuiswagens wordt aanzien als een inname van het openbaar domein.

Het laden en lossen van goederen dat meer dan 30 minuten verkeershinder veroorzaakt, en waarvoor er dus verkeersmaatregelen moeten genomen worden, wordt aanzien als inname van het openbaar domein.

Voor deze innames van het openbaar domein is een retributie verschuldigd.

Voorwaarden

 • Voor gemeentewegen moet enkel het Lokaal Bestuur Laarne een vergunning verlenen;
 • Voor inname openbaar domein/signalisatie van meer dan een (1) dag langs de gewestwegen N449 (Rivierstraat), N445 (Dendermondse Steenweg – Heirweg), N407 (Provinciebaan van Wetteren tot aan de Colmanstraat) en de N407A (Colmanstraat) moet bijkomend toelating worden gevraagd bij de Vlaamse Overheid, Agentschap infrastructuur – Wegen en verkeer – District Sint-Niklaas, Industriepark-West 51 te 9100 Sint-Niklaas (tel. 03 780 20 30 - fax: 03 780 20 60 - mail: wegen.oostvlaanderen.districtsintniklaas@mow.vlaanderen.be). Deze vergunning kan uitsluitend digitaal aangevraagd worden via volgende link https://wegenenverkeer.be/adviezen-vergunningen

Vooraleer er een aanvraag voor tijdelijke inname van het openbaar domein voor een gewestweg (meer dan een (1) dag) kan aangevraagd worden bij de gemeente Laarne, moet de vergunning van AWV zijn toegekend en worden bijgevoegd bij de aanvraag.

De behandeling van een aanvraag bij het Agentschap Wegen en Verkeer duurt gemiddeld 14 dagen. De inname/signalisatie mag niet gebeuren vooraleer de vergunning is afgeleverd;

Het Vlaamse Gewest rekent voor elke inname van openbaar domein een forfaitaire vergoeding aan + een variabele vergoeding die afhangt van de termijn van inname en oppervlakte van inname;

Het Lokaal Bestuur Laarne stuurt de aanvraag naar het Agentschap Wegen en Verkeer;

Laarne maakt voor aanvragen inname openbaar domein gebruik van de EagleBE-applicatie. Ook de politie kan dit systeem raadplegen. Ploegen van de politie die ter plaatse gaan in geval van problemen, hebben toegang tot EagleBE en zien ook alle documenten die zijn opgenomen.

Procedure

 • Als de aanvrager aan het loket komt of geen internet ter beschikking heeft, kan de loketbediende de aanvraag digitaal indienen;
 • Nadat de behandelende ambtenaar de aanvraag heeft gevalideerd, krijgt de aanvrager automatisch een mail;
 • Mogelijks moet er advies gevraagd worden aan politie, brandweer, …;
 • Als de aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt de aanvrager een mailbericht met een betalingsverzoek. Het is mogelijk om online te betalen voor de vergunning.
 • Zodra de betaling is uitgevoerd wordt de vergunning automatisch doorgestuurd naar de aanvrager;
 • Indien de vergunning niet is betaald bij de aanvang van de inname, wordt de inname openbaar domein beschouwd als niet vergund.

Wat meebrengen ?

 • Juiste locatie waar de inname wordt voorzien;
 • Persoonlijke gegevens van de aanvrager;
  • Naam en voornaam;
  • Adres;
  • Telefoon- en of gsm-nummer;
  • E-mailadres.

Bedrag

Afhankelijk van de duurtijd en de oppervlakte openbaar domein die wordt ingenomen, wordt de prijs berekend.

Uitzonderingen

Zijn van deze retributie vrijgesteld:

 • herstellings- en onderhoudswerken aan geklasseerde gebouwen en monumenten, waarvan de uitvoering van de restauratie afhankelijk is van het Hoger Bestuur voor Monumentenzorg;
 • de werken aan gebouwen toebehorend aan instellingen die ingevolge bijzondere wetten vrijgesteld zijn van alle gemeentelijke belastingen;
 • werken in opdracht van nutsmaatschappijen;
 • werken op openbaar domein in opdracht van overheden;
 • werken door de door het gemeentebestuur erkende verenigingen;
 • werken door organisaties voor het goede doel;
 • plaatsen van asbestplatenzakken (bigbags), aangekocht bij intercommunale Verko, ten belope van het project asbestverwijdering;
 • de inrichters van wielerwedstrijden;
 • beveiligde doorloopstellingen zonder hinder voor de voetgangers (minimale doorgang van 1,20 m) of andere weggebruikers.

Regelgeving

Gerelateerde items