Aankondiging openbaar onderzoek ontwerp-PAS en bijhorende ontwerp-plan-MER

De Vlaamse overheid stelde een ontwerp-PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) op. Daarbij werd ook een ontwerp plan-MER (ontwerp-plan-Milieueffectrapport opgemaakt dat de effecten van de PAS op het leefmilieu onderzoekt. Het openbaar onderzoek loopt van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022.

De programmatische aanpak stikstof (PAS) heeft als centraal doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones aangewezen in toepassing van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) structureel en planmatig terug te dringen. De PAS moet tevens een toekomstgericht, werkbaar en rechtszeker kader bieden voor vergunning- en toestemmingverlening, rekening houdend met ecologische, sociale en economische randvoorwaarden.
De Vlaamse overheid heeft een ontwerp-PAS opgesteld. Daarbij werd ook een ontwerp plan-milieueffectrapport (ontwerp-plan-MER) opgemaakt dat de effecten van de PAS op het leefmilieu onderzoekt.


Er wordt van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerp-PAS en het bijhorende ontwerp-plan-MER.


Hoe raadplegen?

Je kan het ontwerp-PAS, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 19 april 2022, digitaal raadplegen:

Van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022 kan je je opmerkingen of bezwaren via e-mail of brief indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Opmerkingen en bezwaren die te laat worden ingediend, worden niet behandeld.

Hoe een opmerking of bezwaar indienen?

 • Via e-mail
  - Vermeld minstens uw naam en adres.
  - Als u in bijlage documenten toevoegt in pdf-formaat, gelieve dit dan te doen met tekstherkenning (OCR).
  - Mail uw opmerking of bezwaar naar omgeving@laarne.be

 • Per brief
  - Vermeld minstens je naam en adres.
  - Verstuur je brief naar volgend adres: College van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 2, 9270 LAARNE
Gepubliceerd opwoensdag 20 apr 2022 om 09:09