4.2a - Aanvullend reglement m.b.t. gemeentewegel Asselwegel

Datum bekendmaking donderdag 28 december 2023
Datum zitting donderdag 21 december 2023