Bekendmakingen R.O.

  • Ontwerp Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) en het onteigeningsplan ‘Kalken dorp’

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Laarne brengt ter kennis van de bevolking dat het ontwerp Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) en het onteigeningsplan ‘Kalken dorp’,

bestaande uit een verordenend grafisch plan, een plan bestaande toestand, een plan juridische toestand, een plan met eventuele planbaten of -schade, een onteigeningsplan, een toelichtingsnota

en verordenende stedenbouwkundige voorschriften, opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld in vergadering van 25 juni 2015,

voor iedereen ter inzage ligt in het Gemeentehuis, Dorpsstraat 2 te Laarne van vrijdag 17 juli 2015 tot en met dinsdag 15 september 2015. Dit kan op alle werkdagen tijdens de kantooruren van de dienst Ruimtelijke ordening.

Wie omtrent dit plan bezwaren of opmerkingen heeft, kan die schriftelijk overmaken aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) , Dorpsstraat 2, 9270 Laarne, uiterlijk op 15 september 2015.

  • Openbaar onderzoek over het opwaarderen van grachten tot waterlopen

Waterloop1. Waarom doen we dit ?

Wanneer waterlopen een belangrijke afwateringsfunctie hebben, worden zij opgenomen in de atlas van de onbevaarbare waterlopen. In 1967 werd zo'n atlas opgesteld. Grachten met een opwaarts stroomgebied van meer dan 100 ha werden op dat moment geklasseerd als waterloop. Vanaf 1983 kon een klassering ook aangevraagd worden indien het opwaarts stroomgebied minder dan 100 ha bedroeg, maar er afvalwater werd in geloosd of er een ernstige verzwaring van het debiet optrad, bijvoorbeeld door de afwatering van een grote verharde oppervlakte.

In 2014 werd een 4de reden tot klassering toegevoegd aan de wetgeving, nl.: de mogelijkheid om grachten tot waterlopen op te waarderen indien blijkt dat er een structureel onderhoud door een overheid nodig is om de afwateringsfunctie voldoende te kunnen garanderen.

De provincie Oost-Vlaanderen, de gemeente Laarne en de polder hebben samen nagegaan welke grachten het statuut van waterloop nodig hebben. Het overleg resulteerde in een voorstel waarbij een aantal grachten worden opgewaardeerd naar waterlopen van 2de of 3de categorie, binnen de polder en te onderhouden door de polder of naar waterlopen van 2de categorie, beheerd door de provincie buiten de polder.
Dit voorstel ligt nu in openbaar onderzoek.

2. Wat verandert er door het opwaarderen van grachten naar geklasseerde waterlopen ?

  • Voor waterlopen buiten de polder

- De waterloopbeheerder staat voortaan in voor het beheer.

Grachten dienen in de regel onderhouden te worden door de gebruikers van de naastgelegen gronden, de zgn. aangelanden. Door het statuut van waterloop toe te kennen, verschuift deze verantwoordelijkheid van de aangelande naar de waterloopbeheerder. Dit is de provincie als het een klassering in 2de categorie betreft. De waterloopbeheerder zal voortaan instaan voor het uitvoeren én betalen van de noodzakelijke onderhoudswerken. Dit is een belangrijke lastvermindering voor de aangelande.

- Er wordt een erfdienstbaarheidszone van kracht.

Om onderhoudswerken te kunnen uitvoeren, komt er een erfdienstbaarheidszone van 5 m langs beide oevers van de waterloop. De waterloopbeheerder heeft er recht van doorgang en mag er ruimingsproducten deponeren. Het onderhoud gebeurt meestal machinaal.

Bouwen van nieuwe of herbouwen van bestaande constructies binnen de 5 m strook langsheen een geklasseerde waterloop, is in de regel niet toegelaten.

- Toestemming vragen om een werk aan of in de waterloop uit te voeren

Wenst u de waterloop deels te overwelven ? Voorziet u een aansluiting van hemelwater op de beek of wenst u een ander werk uit te voeren in of aan de bedding van de waterloop ? Dan moet u een toelating vragen aan de provincie. Indien u daarvoor ook een bouwvergunning nodig heeft, worden beide procedures samen doorlopen.

- Toezicht op naleving van de mestwetgeving

Binnen de 5 m erfdienstbaarheidsstrook langsheen een geklasseerde waterloop mag er niet bemest worden.

  • Voor waterlopen binnen de polder

- De waterloopbeheerder blijft instaan voor het beheer.

Veel grachten die een belangrijke afwateringsfunctie hebben, werden vroeger reeds onderhouden door de polder. Het toekennen van een statuut als waterloop brengt op dat vlak geen verandering: de polder blijft de waterloop onderhouden. Alleen zal de polder de kosten voor beheer kunnen terugvorderen van de gemeente als de waterloop geklasseerd wordt in 3de categorie of van de provincie als de waterloop geklasseerd wordt in 2de categorie.

- De erfdienstbaarheidszone langs de waterloop blijft behouden

De klassering heeft geen invloed op de nu reeds geldende erfdienstbaarheden. De waterloopbeheerder heeft een recht van doorgang langs beide oevers en mag er ruimingsproducten deponeren.

Bouwen van nieuwe of herbouwen van bestaande constructies binnen de 5 m strook langsheen een geklasseerde waterloop, is in de regel niet toegelaten.

- Toestemming vragen om een werk aan of in de waterloop uit te voeren

Hier gelden dezelfde regels als voor waterlopen buiten de polder.

- Toezicht op naleving van de mestwetgeving

Ook hier gelden dezelfde regels als voor waterlopen buiten de polder.


3. 
Hebt u opmerkingen bij het voorstel ?

Het openbaar onderzoek in de gemeente Laarne loopt van 16 juli 2015  tot 04 augustus 2015.  Elke burger kan gebruik maken van zijn recht tot inspraak en een bezwaar indienen. Indien u een opmerking heeft, gelieve aan te geven over welke waterloop het gaat. U gebruikt daarvoor het beste het nummer dat op de kaart is weergegeven. Formuleer bondig uw bezwaar. Bezwaren zijn enkel geldig indien zij de naam en het adres van de bezwaarindiener bevatten.

Voor meer informatie, kan u terecht bij :

- Contactpersoon gemeente: Koen Patoor (09 365 46 14 of koen.patoor@laarne.be)

- Contactpersoon provincie: Hanne Van der Poel (09 267 76 80 of hanne.van.der.poel@oost-vlaanderen.be)

Grachten van algemeen belang en afwateringen onderhouden door de polder

Naast het stelsel van de geklasseerde waterlopen, bestaan er ook nog grachten en afwateringen die van belang kunnen zijn voor de micro-ontwatering van een gebied. De gemeente kan dergelijke grachten aanduiden als zijnde grachten van algemeen belang en daar beperkte erfdienstbaarheden aan koppelen. Deze aanduiding verloopt via een andere procedure en maakt geen voorwerp uit van dit openbaar onderzoek. De polder kan via haar algemene vergadering grachten aanduiden die het bestuur op eigen kosten zal onderhouden. Ook deze aanduiding maakt geen voorwerp uit van het nu voorliggend openbaar onderzoek.

Laatst gewijzigd op: 31/08/17

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijk Ordening

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 10
F 09/366 29 70
ruimtelijke.ordening@laarne.be